Strona główna » Formularz rejestracji

Formularz rejestracji

I. Dane Uczestnika

Prosimy o wskazanie w tej części danych zgłaszającego zgodnych z wpisem w odpowiednich rejestrach (KRUS, KRS, CEIDG, Inne). Prosimy o wypełnienie wszystkich danych poniżej zgodnie z prawdą. Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

Zaznacz jedną z opcji. Możesz przystąpić do Programu Agriclub jako Gospodarstwo Rolne lub Podmiot.

W przypadku braku numeru NIP, prosimy o kontakt z Infolinią w celu dokończenia rejestracji, tel.: 694080080.

Prosimy o sprawdzenie czy podali Państwo poprawny numer telefonu. Na podany numer zostaną wysłane dane dostępowe do Programu Agriclub: login i hasło.

Jeżeli chcesz upoważnić inną osobę do zarządzania Twoim kontem w Agriclub, pobierz i wypełnij ten wniosek.
Pamiętaj, że wniosek musi zostać podpisany zarówno przez Właściciela konta, jak i osobę Upoważnioną. Skan wypełnionego wniosku należy wysłać na adres: informacja@agriclub.pl lub pocztą na adres Programu Agriclub: ul. Wolbromska 38, 03-680 Warszawa.

II. Dane osoby upoważnionej do reprezentacji zarejestrowanego podmiotu

Zgodnie z Regulaminem Programu Agriclub, prosimy o podanie danych osoby upoważnionej do reprezentacji Uczestnika (np. właściciel gospodarstwa rolnego, właściciel firmy, członek zarządu, wspólnik lub inna upoważniona osoba).

(Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Prokurent, wspólnik, umowa, pełnomocnictwo, inne)

Po zakończeniu bieżącej edycji Agriclub, na podany powyżej e-mail os. upoważnionej do reprezentacji Uczestnika zostanie wysłane podsumowanie aktywności Uczestnika w Programie.

III. Adres korespondencyjny Uczestnika

IV. Wniosek o stałe przekazywanie punktów

Prosimy o wypełnienie tej części w przypadku, w którym chcą Państwo stale przekazywać punkty otrzymane w ramach Programu na Konto innego podmiotu w programie Agriclub.

Dane podmiotu, na rzecz którego chcą Państwo stale przekazywać swoje punkty:

V. Uprawy

Prosimy o wpisanie we właściwych polach obszaru danych upraw w Państwa gospodarstwie wpisując ilość w ha.

Warzywa

Owoce

VI. Sposób rozliczenia nagród w Programie

Przepisy prawa obligują nas do odprowadzenia w pewnych sytuacjach podatku dochodowego od przekazywanych Państwu w ramach Programu nagród, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z wyjaśnieniami i wybranie właściwej dla Państwa opcji.

VII. Oświadczenia

Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższymi oświadczeniami.

  1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Programu Agriclub.
  2. Oświadczam, że dane podmiotu, wskazane w Części I – Dane Uczestnika, są zgodne z prawdą i Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Programie Agriclub.
  3. Niniejszym oświadczam, iż jestem osobą uprawnioną do reprezentacji Uczestnika w Programie Agriclub, w tym do złożenia niniejszego Formularza zgłoszeniowego do Programu oraz wskazania osoby uprawnionej do zamawiania i odbioru nagród w nim przewidzianych – osoby do kontaktu (cz. I).
  4. Oświadczam, że dane wskazane w Części VI – Sposób rozliczenia nagród w Programie są zgodnie z moją najlepszą wiedzą zgodne z prawdą.

VIII. Informacja

Poniższa informacja dotyczy administratora Państwa danych osobowych w ramach Programu.

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o. ... więcej »

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

Z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub poprzez kontakt telefoniczny z Administratorem pod numerem infolinii: 223260601.

Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu obsługi programu lojalnościowego, w tym naliczania punktów, przekazywania nagród i dokonywania wymaganych przez prawo rozliczeń podatkowych, w wewnętrznych celach administracyjnych grupy Syngenta, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii, a także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu mi informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, działaniach analitycznych umożliwiających optymalizację prowadzonej działalności, a na podstawie mojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu oraz na podstawie odrębnej zgody w trakcie rozmów telefonicznych ze mną.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak wypełnienia formularza uniemożliwia wzięcie udziału w programie Agriclub.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z odpowiednimi przepisami podatkowymi oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu lub zgodę na przekazywanie mi komunikatów marketingowych w trakcie rozmów głosowych ze mną, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jeżeli wyrazisz zgodę na udostępnienie danych osobowych do Syngenta Crop Protection P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel w celu realizacji przez tę spółkę jej własnych celów marketingowych lub wyrazisz zgodę na udostępnienie danych Partnerom Programu Agriclub, wówczas podstawą dla udostępnienia Twoich danych będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów, realizacja wewnętrznych celów administracyjnych grupy Syngenta, obsługa Programu Agriclub oraz działania analityczne umożliwiające optymalizację prowadzonej działalności. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są na podstawie odrębnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Pozostanie to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. Karlsbad sp. z o.o. (Administrator Programu Agriclub wykonujący w imieniu i na rzecz Organizatora bieżącą obsługę Programu w zakresie określonym w Regulaminie) oraz przedsiębiorcy zajmujący się obsługą nagród i realizacją ich wysyłki (firma kurierska lub przedsiębiorca świadczący usługę pocztową, w zakresie danych niezbędnych do realizacji wysyłki, jak również przedsiębiorca świadczący usługę hostingu serwisu internetowego programu Agriclub) oraz inne agencje i podmioty współpracujące z Syngenta Polska Sp. z o.o.
  2. Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, odbiorcami danych będą także spółki zajmujące się hostingiem danych, spółki świadczące usługi wsparcia technicznego systemów wykorzystywanych przez Syngenta oraz spółki świadczące usługi rozliczeń księgowo-podatkowych dla Syngenta Crop Protection AG.
  3. partnerzy Programu Agriclub, o ile wyrażę zgodę na udostępnienie im moich danych osobowych. Lista tych podmiotów znajduje się na ostatniej stronie tego formularza
  4. organy podatkowe w zakresie dokonywania wymaganych przez prawo rozliczeń podatkowych.

Więcej informacji na temat odbiorców danych mogę uzyskać pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

Administrator zleca wykonanie poszczególnych usług i zadań wyselekcjonowanym usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (państwa trzecie), w szczególności dostawcom usług IT oraz zintegrowanego outsourcingu. W takich przypadkach dane przekazywane są do państwa trzeciego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (np. Szwajcaria), a w przypadku braku jego stwierdzenia (np. Indie), zgodnie z wymogami prawnymi, stosowane są odpowiednie zabezpieczenia w celu stworzenia właściwego poziomu ochrony danych – należą do nich w szczególności standardowe klauzule umowne UE. W każdej chwili mają Państwo możliwość zasięgnięcia dalszych informacji i otrzymania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas udziału w programie lojalnościowym Agriclub, a po zakończeniu udziału przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków administratora wobec uczestnika programu. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonania rozliczeń podatkowych związanych z przyznaniem nagród w Programie Agriclub będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Natomiast w zakresie prowadzenia marketingowych (w tym badania opinii, działań analitycznych) oraz działań związanych z realizacją wewnętrznych celów administracyjnych dane osobowe będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez administratora lub wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na mój adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na mój numer telefonu. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

IX. Zgody

Wyrażenie zgód, o których mowa poniżej, jest dobrowolne i nie jest wymagane do udziału w Programie. Prosimy o staranne zapoznanie się z informacjami w punkcie VIII przed wyrażeniem zgody.

na udostępnienie moich danych osobowych z powyższego formularza Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii P.O.Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel. Dane będą przetwarzane przez tę spółkę w jej własnych celach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

od Syngenta Polska sp. z o.o. na mój adres e-mail oraz numer telefonu, podane w powyższym formularzu, informacje marketingowe na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

na wykonywanie przez Syngenta Polska sp. z o.o. połączeń głosowych na mój numer telefonu, podany w powyższym formularzu, w celu przedstawiania mi informacji marketingowych na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

Wyrażam lub nie wyrażam zgody, zgodnie z oznaczeniem poniżej, na udostępnienie moich danych osobowych z powyższego formularza partnerowi/partnerom Programu Agriclub, według listy i mojego wyboru poniżej. Dane będą przetwarzane przez te podmioty w celach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Shell Polska sp. z o.o.
Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o. o.

Chcę lub nie chcę otrzymywać, zgodnie z oznaczeniem poniżej, na mój adres e-mail oraz numer telefonu, podane w powyższym formularzu, informacje marketingowe na temat produktów sprzedawanych przez Partnera, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.

DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Shell Polska sp. z o.o.
Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o. o.

X. Uwagi

Ważne informacje

Regulamin Programu Agriclub
© 2017 - All rights reserved Agriclub Syngenta
Dowiedz się więcej PROMOCJE Dowiedz się więcej AGRO
KALKULATOR
Dowiedz się więcej SKLEP