Strona główna » Formularz rejestracji

Formularz rejestracji

I. Dane Uczestnika

Prosimy o wskazanie w tej części danych zgłaszającego zgodnych z wpisem w odpowiednich rejestrach (KRUS, KRS, CEIDG). Prosimy o wypełnienie wszystkich danych poniżej zgodnie z prawdą. Pola oznaczone (*) są obowiązkowe.

(w przypadku, gdy do Programu zgłasza się osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne)
(w przypadku, gdy do Programu zgłasza się podmiot niebędący gospodarstwem rolnym)
-

II. Dane osoby upoważnionej do reprezentacji zarejestrowanego podmiotu

Prosimy o podanie danych osoby upoważnionej do reprezentacji Uczestnika dokonującego rejestracji w Agriclub zgodnie z odpowiednią ewidencją właściwą dla danego podmiotu: CEIDG, KRS, KRUS.

(Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Prokurent, wspólnik, umowa, pełnomocnictwo, inne)

III. Adres korespondencyjny Uczestnika

IV. Wniosek o stałe przekazywanie punktów

Prosimy o wypełnienie tej części w przypadku, w którym chcą Państwo stale przekazywać punkty otrzymane w ramach Programu na Konto innego podmiotu w programie Agriclub.

V. Uprawy

Prosimy o wpisanie we właściwych polach obszaru danych upraw w Państwa gospodarstwie wpisując ilość w ha.

Warzywa

Sady

VI. Sposób rozliczenia nagród w Programie

Przepisy prawa obligują nas do odprowadzenia w pewnych sytuacjach podatku dochodowego od przekazywanych Państwu w ramach Programu nagród, dlatego prosimy o dokładne zapoznanie się z wyjaśnieniami i wybranie właściwej dla Państwa opcji.

VII. Oświadczenia

Prosimy o staranne zapoznanie się z poniższymi oświadczeniami.

  1. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Programu Agriclub.
  2. Oświadczam, że dane podmiotu, wskazane w Części I – Dane Uczestnika, są zgodne z prawdą i Uczestnik spełnia warunki uczestnictwa w Programie Agriclub.
  3. Niniejszym oświadczam, iż jestem osobą uprawnioną do reprezentacji Uczestnika w Programie Agriclub, w tym do złożenia niniejszego Formularza zgłoszeniowego do Programu oraz wskazania osoby uprawnionej do zamawiania i odbioru nagród w nim przewidzianych – osoby do kontaktu (cz. I).
  4. Oświadczam, że dane wskazane w Części VI – Sposób rozliczenia nagród w Programie są zgodnie z moją najlepszą wiedzą zgodne z prawdą.

VIII. Informacja

Poniższa informacja dotyczy administratora Państwa danych osobowych w ramach Programu.

Administratorem danych jest Syngenta Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Szamocka 8, 01-748 Warszawa, e-mail: syngenta.polska@syngenta.com wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 17224, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. stoł. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy 22 264 000 zł, NIP 522-254-84-45.

Z inspektorem ochrony danych mogę skontaktować się pod adresem e-mail: dataprivacy.pl@syngenta.com, lub poprzez kontakt telefoniczny z Administratorem pod numerem infolinii: 223260601.

Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane będą przetwarzane w celu obsługi programu lojalnościowego, w tym naliczania punktów, przekazywania nagród i dokonywania wymaganych przez prawo rozliczeń podatkowych, a także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu mi informacji o produktach sprzedawanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a na podstawie mojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na mój adres e-mail lub numer telefonu oraz na podstawie odrębnej zgody w trakcie rozmów telefonicznych ze mną.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak wypełnienia formularza uniemożliwia wzięcie udziału w programie Agriclub.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych są art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z odpowiednimi przepisami podatkowymi oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu lub zgodę na przekazywanie mi komunikatów marketingowych w trakcie rozmów głosowych ze mną, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz obsługa Programu Agriclub.

Odbiorcami danych osobowych będą:

  1. Karlsbad sp. z o.o. (Administrator Programu Agriclub wykonujący w imieniu i na rzecz Organizatora bieżącą obsługę Programu w zakresie określonym w Regulaminie) oraz przedsiębiorcy zajmujący się obsługą nagród i realizacją ich wysyłki (firma kurierska lub przedsiębiorca świadczący usługę pocztową, w zakresie danych niezbędnych do realizacji wysyłki, przedsiębiorca obsługujący E-Sklep Agriclub, jak również przedsiębiorca świadczący usługę hostingu serwisu internetowego programu Agriclub), a w szczególności: Home.pl, Poczta Polska, DPD, Electronic International Commerce Sp. z o.o. oraz inne agencje i podmioty współpracujące z Syngenta Polska Sp. z o.o., których lista znajduje się: www.syngenta.pl/kontakt/przetwarzanie_danych,
  2. Syngenta Crop Protection AG, P.O. Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel, o ile wyrażę zgodę na przekazanie jej moich danych osobowych. W takim wypadku odbiorcami danych będą także spółki zajmujące się hostingiem danych, spółki świadczące usługi wsparcia technicznego systemów wykorzystywanych przez Syngenta oraz spółki świadczące usługi rozliczeń księgowo-podatkowych dla Syngenta Crop Protection AG.
  3. partnerzy Programu Agriclub, o ile wyrażę zgodę na udostępnienie im moich danych osobowych. Lista tych podmiotów znajduje się na ostatniej stronie tego formularza
  4. organy podatkowe w zakresie dokonywania wymaganych przez prawo rozliczeń podatkowych.

Więcej informacji na temat odbiorców danych mogę uzyskać pod numerem telefonu Infolinii: 223260601.

Jeżeli wyrażę zgodę na udostępnianie danych osobowych do Syngenta Crop Protection AG, wówczas będą one przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26.07.2000 r. 2000/518/WE.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas udziału w programie lojalnościowym Agriclub, a po zakończeniu udziału przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków administratora wobec uczestnika programu. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w celu dokonania rozliczeń podatkowych związanych z przyznaniem nagród w Programie Agriclub będą przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych. Natomiast w zakresie prowadzenia działań marketingowych dane osobowe będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez administratora lub wyrażenia przeze mnie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na mój adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na mój numer telefonu. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.


Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe:

  1. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;
  2. na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.

IX. Zgody

Wyrażenie zgód, o których mowa poniżej, jest dobrowolne i nie jest wymagane do udziału w Programie. Prosimy o staranne zapoznanie się z informacjami w punkcie VIII przed wyrażeniem zgody.

na udostępnienie moich danych osobowych z powyższego formularza Syngenta Crop Protection AG z siedzibą w Szwajcarii P.O.Box, Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Base. Dane będą przetwarzane przez tę spółkę w celach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
na udostępnienie moich danych osobowych z powyższego formularza partnerom Programu Agriclub, których lista znajduje się poniżej. Dane będą przetwarzane przez te podmioty w celach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Lista partnerów programu Agriclub
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., KRS:0000016800
Shell Polska sp. z o.o., KRS: 000005239
Yara Poland Sp. z o.o., KRS 0000034578
Ampol-Merol Sp. z o.o., KRS: 0000071601
Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o. o., KRS: 0000025715
od Syngenta Polska sp. z o.o. na mój adres e-mail oraz numer telefonu, podane w powyższym formularzu, informacje marketingowe na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
na wykonywanie przez Syngenta Polska sp. z o.o. połączeń głosowych na mój numer telefonu, podany w powyższym formularzu, w celu przedstawiania mi informacji marketingowych na temat produktów sprzedawanych przez tę spółkę, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
od Partnerów Programu Agriclub na mój adres e-mail oraz numer telefonu, podane w powyższym formularzu, informacje marketingowe na temat produktów sprzedawanych przez te spółki, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, programach lojalnościowych i innych akcjach marketingowych. W każdej chwili mogę wycofać tę zgodę.
Lista partnerów programu Agriclub
DANKO Hodowla Roślin Sp. z o.o., KRS:0000016800
Shell Polska sp. z o.o., KRS: 000005239
Yara Poland Sp. z o.o., KRS 0000034578
Ampol-Merol Sp. z o.o., KRS: 0000071601
Toyota Motor Poland Company Limited Sp. z o. o., KRS: 0000025715
© 2017 - All rights reserved Agriclub Syngenta